زمونږ په اړه

فخرافغان ویبپاڼه کې له عملي ډګره وروستۍ مقالې او د هغه تر څنګ د نړۍ مخکښو څېرو پېژندنه، ژوند، روغتیا، سپورت، هنر او د نړۍ ښکلیو سیمو پېژندې اړوند معلومات نشرېږي، چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتو ژبې مینه وال لري.

مونږ زیاته پاملرنه د ساینس تازه کشف شویو، د ټیکنالوژي نوي وسایل او د کائیناتو پېژندنې موضوعاتو ته کوو.

فخرافغان ویبپاڼه یوه خپلواکه ویبپاڼه ده، چې په هیچا پورې نده تړلې، او یواینۍ موخه مو د ساینس او ټیکنالوژي د مهمو موضوعاتو خپرول دي.

فخرافغان څوک چلوي؟

فخرافغان ویبپاڼه د فخرافغان تخنیکي ټیم له لوري چلول کېږي، چې د ژباړې ټیم یې هره ورځ له معتبرو سرچینو څخه مهم موضوعات ژباړي.

مونږ د مثبت بدلون لپاره ستاسو نیوکې / غوښتنې ته اړتیا لرو!

ایمیل پته: info@f-afghan.com