اړیکه

مونږ د یوه مثبت بدلون لپاره ستاسو نظر، نیوکې، غوښتنې او مرستې ته اړتیا لرو. هیله ده چې د یوه ښه بدلون لپاره مونږ سره خپل نظرونه شریک کړئ.

د هغه تر څنګ د لیکنو په رالېږلو سره د فخرافغان په غني کولو کې مرسته وکړئ.

که تاسو غواړئ مونږ سره په اړیکه کې شئ، نو زمونږ ایمیل پته په لاندې ډول ده.

info@f-afghan.com